Nové

0 0

Zvolený za: nezávislý kandidát 
 

Telefón: +421 47 5621444,  +421 47 5604639

Fax: +421 47 5623507

Mobil: +421 905 278453

E-mail: primator@rimavskasobota.sk , jozef.simko@rimavskasobota.sk

Sídlo: Radnica
           Hlavné námestie 5/2
           979 01 Rimavská Sobota                                           

Adresa: Mestský úrad Rimavská Sobota
              Svätoplukova 389/9
              979 01 Rimavská Sobota

Primátor mesta je najvyšším predstaviteľom a výkonným orgánom mesta. Primátor zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým i fyzickým osobám. Funkcia primátora je verejnou funkciou. Volia ho obyvatelia mesta v priamych voľbách na štyri roky. Primátor je štatutárnym orgánom mesta. Primátor môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca mesta. Primátor mesta najmä zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje ich uznesenia. Podpisuje Všeobecne záväzné nariadenia mesta, vykonáva mestskú správu. Rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom mesta vyhradené mestskému zastupiteľstvu. Primátor môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu, alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote najneskôr do 10 dní od jeho schválenia. Pred pozastavením výkonu uznesenia je povinný prerokovať uznesenie mestského zastupiteľstva v mestskej rade. Uznesením mestskej rady však nie je viazaný. Funkčné obdobie primátora sa končí zvolením nového primátora a zložením sľubu. Výkon funkcie primátora sa končí uplynutím funkčného obdobia, vzdaním sa funkcie, ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, zložením sľubu nového primátora.

Primátora zastupuje zástupca primátora, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním primátor do 60 dní od zloženia sľubu primátora. Ak tak neurobí, zástupcu primátora zvolí mestské zastupiteľstvo. Zástupca primátora môže byť len poslanec. Ak má mesto viac ako 20 tisíc obyvateľov, primátor môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov primátora, pričom určí ich poradie. Primátor môže zástupcu kedykoľvek odvolať. Ak primátor odvolá zástupcu primátora, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu primátora. Ak je v meste zriadená mestská rada, zástupca primátora je jej členom. Zástupca primátora zastupuje primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom poverení.

Volebný program primatora

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *