Nové

0 0

Štúdiá:
1993-1997 Gymnázium s VJM, Fiľakovo
1997-1999 Univerzita Komenského, Bratislava – Filozofická fakulta: maďarčinaslovenčina
1999-2004 Univerzita Komenského, Bratislava – Filozofická fakulta, Katedra etnológie a
kultúrnej antropológie: etnológia – diplomová práca: „Ekológia ľudovej
prózy gemerských usadlých Rómov“ /školiteľ: prof. Milan Leščák, CSc./
2006-2014 Univerzita Komenského, Bratislava – Filozofická fakulta, Katedra etnológie a
muzeológie – externý doktorand – téma dizertačnej práce: „Migrácie a
kolektívne identity robotníkov v 20. storočí na príklade zamestnancov
novohradského kameňopriemyslu“ /školiteľka: Prof. PhDr. Marta Botíková,
Csc./
Štipendiá, študijné pobyty, študijné výsledky:
2001 Szegedi Tudományegyetem BTK Néprajzi Tanszék, Szeged, Maďarsko –
program CEEPUS /mesačný študijný pobyt/
2002 víťaz prvej celoslovenskej súťaže Študentskej vedeckej odbornej konferencie
(ŠVOK) z etnológie – práca: „Vrstvy sociálnej identity Bajášov na Slovensku“ 2003-2005
člen kolégia Selye János Kollégium, Komárno – tútor: Dr. Benedek Katalin, PhD
/Maďarská akadémia vied – Národopisný ústav, Budapešť/
2007 Magyar Tudományos Akadémia, Budapešť, Maďarsko – Domus Hungarica
Scientiarum et Artium Ösztöndíj Program – Maďarská akadémia vied –
Národopisný ústav, Budapešť /mesačný študijný pobyt/
Členstvo v odborných organizáciách:
2005- Národopisná spoločnosť Slovenska a Magyar Néprajzi Társaság
2010- Predseda Klastra pohraničných hradov

2011-2014 Člen Predstavenstva Zväzu múzeí na Slovensku
Členstvo v organizáciách vo Fiľakove:
2002- Občianske združenie Oppidum Fileck, člen vedenia
2004- Občianske združenie Rodná zem – Szülőföld Polgári Társulás, podpredseda
2004-2010 Folklórny súbor Palóc Táncműhely, vedúci a choreograf
2008- Občianske združenie Koháry – Koháry Polgári Társulás, člen predsedníctva
Funkcie v subjektoch územnej spolupráce:
2014- Európske zoskupenie územnej spolupráce Novohrad-Nógrád, podpredseda
2015- Združenie miest a obcí Novohradu, podpredseda
2015- Združenie miest a obcí Slovenska, člen Rady ZMOS
2016- Oblastná organizácia cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie, člen
predstavenstva
2016- Združenie právnických osôb Geopark Novohrad-Nógrád, člen Správnej rady
2016- člen Rozvojovej rady okresu Lučenec v rámci implementácie Akčného plánu
okresu
2017- Združenie právnických osôb Geopark Novohrad-Nógrád, predseda
Pracoviská:
2004-2007 Lučenec: Novohradské múzeum a galéria, etnológ
2005-2007 externý vyučujúci Univerzity J. Selyeho v Komárne – Pedagogická fakulta,
pracovisko Lučenec – prednáškový cyklus: „Maďarský národopis/európska
etnológia“
2007-2014 Fiľakovo: Hradné múzeum vo Fiľakove, riaditeľ – etnológ
2014 – Fiľakovo, primátor mesta
2017- Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja, poslanec
Organizovanie medzinárodných konferencií a seminárov (konaných vo Fiľakove):
2006- medzinárodný odborný seminár k dejinám priemyslu „Smaltovne od Lučenca po
Budafok“
2009- medzinárodný etnologický seminár „Interetnický výskum severného Novohradu.

2010- vedecká konferencia „Archeologický výskum a pamiatková obnova
hradov od Hontu po Zemplín na dvoch stranách štátnych hraníc”
2010- medzinárodná konferencia historikov a etnológov „Spoločná minulosť na
Poiplí“
2011- medzinárodná konferencia historikov „Pamiatky rodov Koháryovcov a
Coburguvcov od Tekova po Gemer“
Vybrané publikácie (výber z vyše 40 odborných publikácií):

 1. Sociálna identifikácia Bajášov na Slovensku. In: Etnologické rozpravy 2003/2.
  Bratislava: SAV Etnologický ústav – Národopisná spoločnosť Slovenska, p.41-53.
  ISSN 1335-5074
 2. A gömöri romungrók mesélési szokásairól. In: Tabula 2004/2. Budapest: Néprajzi
  Múzeum, p. 227-251. ISSN 1419-3310
 3. Kapitoly z histórie múzejníctva Lučenca. In: Agócs Attila /ed./: História a súčasnosť
  múzejníctva v Novohrade. Zborník vydaný k 50. výročiu založenia Novohradského múzea.
  Lučenec: Novohradské múzeum a galéria, 2005. p. 7-22. ISBN 80-969453-0-0
 4. Výroba halenového súkna a halien v Lučenci. In: Stredné Slovensko 11. Spoločenské
  vedy. Banská Bystrica: Stredoslovenské múzeum, 2007, p. 135-144. ISBN 978-80-969866-0-6
 5. Bajáši na Slovensku a ich povesť o stvorení sveta. In: Jakoubek Marek-Lenka Budilová
  /ed./: Romové a Cikáni neznámí í známí. Plzeň: Katedra antropologických a historických věd
  FF Západočeskej univerzity v Plzni, 2008, p. 253-270. ISBN 978-80-7335-119-9
 6. Hulita Vilmos, a füleki gyár változó életlehetőségekhez alkalmazkodni tudó
  igazgatója. In: Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve XXXII., Salgótarján: Nógrád
  Megyei Múzeumi Szervezet, 2009, 9-23. HU ISSN 0133-0802
 7. Stáročia Fiľakovského hradu. Sprievodca po stálej expozícii Hradného múzea vo Fiľakove.
  Fiľakovo: Hradné múzeum vo Fiľakove, 2009, 36 p. ISBN 978-80-970295-0-0
 8. Poznámky k interetnickým kontextom čarovných rozprávok gemerských usadlých
  Rómov. In: Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote, GEMERMALOHONT ročník 6-7, 2011, p. 149-155. ISBN 978-80-85134-34-6
 9. Historické a etnologické poznámky k dejinám kameňolomov Novohradu. In: Acta
  Ethnologica Danubiana 13. Az Etnológiai Központ Évkönyve, Komárom – Somorja: Fórum
  Kisebbségkutató Intézet, 2011, p. 167-198. ISBN 978-80-89249-52-7
 10. Medzinárodná spolupráca slovenských múzeí v rokoch 2007-2011. In: Múzeum
  2/2013, p. 11-13. ISSN 0027-5263

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *