Nové

0 0

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto v zmysle § 5 Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme   v y h l a s u j e   výberové konanie na obsadenie funkcie  VEDÚCEHO REFERÁTU DOPRAVY A CESTNÉHO HOSPODÁRSTVA

Miesto výkonu práce: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
Ponúkaná mzda: od 1 300 € do 1 500 € v závislosti od skúsenosti uchádzača
Rámcová náplň práce:

 • koordinuje prácu zamestnancov referátu dopravy a cestného hospodárstva,
 • zabezpečuje kontrolu komunikácií III. a IV. Triedy, príslušného dopravného značenia a dopravných zariadení v mestskej časti Bratislava- Nové Mesto (správu komunikácií I. a II. triedy zabezpečuje Magistrát hl. m. SR Bratislava),
 • koordinuje a zabezpečuje výkon miestnej štátnej správy na úseku dopravy a cestného hospodárstva,
 • koordinuje opravu a údržbu komunikácií III. a IV. triedy, cestných dažďových vpustov na komunikáciách III. a IV. triedy, odlučovačov ropných látok na komunikáciách III. a IV. triedy,
 • vypracováva plán bežných opráv komunikácií III. a IV. Triedy a verejne prístupných komunikácií,
 • zabezpečuje vypracovanie odborných posudkov inžinierskych objektov,
 • zabezpečuje vypracovanie analýz súčasného stavu komunikačnej siete III. a IV. triedy,
 • vrátane inžinierskych objektov a dáva podklady pre spracovanie plánu rekonštrukcií komunikácií III. a IV. Triedy,
 • zabezpečuje spracovanie návrhov na zmeny dopravného systému MČ, resp. jeho skvalitnenie, vrátane svetelnej signalizácie,
 • riadi a koordinuje parkovaciu politiku mestskej časti, spolupracuje a koordinuje činnosti s hl. mestom Bratislava pri zabezpečení projektu celomestskej parkovacej politiky,
 • zabezpečuje opravy, údržbu a realizáciu nového dopravného značenia, dopravných zariadení na komunikáciách III. a IV. triedy,
 • spolupracuje s EKOPODNIKOM pri zabezpečení jemu zverených úloh na správe komunikácií,
 • vykonáva činnosti štátneho odborného dozoru nad pozemnými komunikáciami,
 • usmerňuje prípravu a kontroluje cenové ponuky pre rozsah prác referátu,
 • koordinuje prípravu podklady a sleduje úhrady platieb poplatkov,
 • poskytuje súčinnosť ďalším oddeleniam v rámci svojich kompetencií,
 • vypracováva vyjadrenia k investičnej činnosti ako správca komunikácií,
 • spolupracuje na spracovaní ekonomickej agendy, fakturácii a rozpočte mestskej časti v rámci opráv a údržby zabezpečovaných prostredníctvom referátu a rozborovú činnosť za referát,
 • usmerňuje vybavovanie sťažností, petícií a podnetov občanov a interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na úseku náplne referátu,
 • zabezpečuje prípravu podkladov pre obstarávanie prác, tovarov a služieb v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní prác, tovarov a služieb,
 • pripravuje podklady a sprístupňuje informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov,
 • vypracováva materiály referátu do operatívnej porady starostu, prednostu, na rokovanie miestnej rady a miestneho zastupiteľstva,
 • pripravuje podklady a materiály na rokovania komisií, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské II. stupňa, technické zameranie, ideálne dopravné stavby
Ďalšie požiadavky:

 • min. 5 rokov praxe v oblasti riadenia a vedenia ľudí,
 • riadiace a organizačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita, komunikatívnosť, odolnosť voči stresu, koncepčné myslenie,
 • bezúhonnosť,
 • znalosť práce s počítačom,
 • osobné a morálne predpoklady.

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • 13. plat + štvrťročné odmeny podľa kolektívnej zmluvy,
 • 5 dní dovolenky navyše,
 • 5 dni sick day,
 • stravné lístky v hodnote 4€,
 • 50% úhrada z ceny ročnej električenky.

Zoznam požadovaných listín a dokladov:
– písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
– profesijný štrukturovaný životopis,
– prehľad o doterajšej praxi so stručným popisom pracovných činností,
– overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
– súhlas so spracúvaním osobných údajov,
– údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – vedúci referátu dopravy a cest. hosp.“ najneskôr do 11.06.2021 na adresu:
Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny útvar, Junácka ul. l, 832 91 Bratislava alebo osobne do podateľne Miestneho úradu.
Termín, čas a miesto výberového konania budú oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.

Predpokladaný termín nástupu: Júl 2021/ dohodou

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *