Nové

Mgr. Béla Keszegh – primátor, Komárno

Štúdiá:1990-1994 Gymnázium Jánosa Selyeho, Komárno1994-1998 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdiíjúl 1999 Teaching across borders, Hollabrun, Rakúsko, Letná univerzitaaugust 2000: Postgraduálny...